Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninti leidiniai

Kultūros-paveldo-objektų-ir-meno-kūrinių-ištekliai

Prieinami bibliotekos kompiuterių tinkle ir internete:

 1. Laisvas žodis: Sąjūdžio Panevėžio tarybos leidinys. Panevėžys, 1988–1993.
 2. Panevėžio tiesa: LKP(b) Panevėžio apkomo ir apskrities bei miesto vykdomųjų komitetų organas. Panevėžys, 1944–1979.
 3. Sąjūdžio žodis: LPS Panevėžio grupės leidinys. Panevėžys, 1988.
 4. Senvagė: Panevėžio žurnalas. Panevėžys, 1990.
 5. Tėvynė:  LKP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis Panevėžio ir Ramygalos rajonams Panevėžys, 1962.

Prieinami portale epaveldas.lt:

 1. Ateities keliu: Biržų ateitininkų kuopos 20 m. sukaktuvėms paminėti / redagavo Antanas Naudžius. Biržai: Biržų ateitininkai sendraugiai, [1933] (Kaunas: „Žaibo“ b-vės sp.). 40 p.: iliustr.
 2. Baironas D. Šiljono kalinys: apysaka / Lordas Baironas; vertė K. Snarskis. Biržai: „Biržų žinios“, 1924 (Biržai: Biržų sp.). 16 p.
 3. Baltramiejūnas A. Iš liepsnojančios krūtinės: [eilėraščiai] / Gilbonis. [Panevėžys]: Baltramiejūnai, 1929 (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 52, [4] p.
 4. Baranauskas J.  Likimo keliais: trijų veiksmų – septynių paveikslų melodrama / Jonas Baranauskas. Panevėžys: Panevėžio katedros „Pavasario“ kuopa, 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 54, [2] p., [1] iliustr. lap.: iliustr.
 5. Barisas J. Elektroamatininko talkininkas / J. Barisas. Panevėžys: s.n., 1935 (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). [8], 279, [1] p.
 6. Berčiūnų sąskrydis: 15 m. skautų ir 10 m. Tunto įsikūrimui paminėti / redagavo sktn. P. Daukas. Panevėžys: Panevėžio rajono Skautų tuntas, 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 28 p.: iliustr.
 7. Biržys P. Lietuvos miestai ir miesteliai. T. 2: Biržų apskritis / Akiras-Biržys. [Kaunas]: V. Atkočiūnas, 1932 (Kaunas: V. Atkočiūno sp.). 592 p.: iliustr.
 8. Biržų gimnazija: leidinys gimnazijos rūmų įkurtuvėms atminti / [redaktoriai: A. Juška, J. Kutra]. Biržai: s.n., 1931 (Kaunas: „Spindulio“ b-vės sp.). 104 p.: iliustr.
 9. Biržų kalendorius. 1914 / sutaisė ir išleido P. Jakubėnas ir Martynas Yčas. 1914. 86 p.
 10. Bougaud L. Malda / vyskupas Bougaud; išvertė kun. Kaz. Grinkevičius. [S.l.: s.n.], 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 21 p.
 11. Bougaud L. Šv. Eucharistija / vyskupas Bougaud; išvertė Kaz. Grinkevičius. [Panevėžys]: s.n., 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 38 p.
 12. Buivydaitė B. Mėlynas drugelis: 2-jų dalių pjesė vaikams / Bronė Buivydaitė. Panevėžys: [s.n.], 1927 (Panevėžys: N.Feigenzono sp.). 32 p.
 13. Buivydaitė B. Skudučiai: [eilėraščiai] / Bronė Buivydaitė. Panevėžys: s.n., 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 119 p.
 14. Buivydaitė B. Stebuklingoji radasta: 3 v. pasaka vaikų teatrui / Bronė Buivydaitė. S. l.: s. n., 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 42, [1] p.
 15. Buivydaitė B. Lapė-gudragalvė: 2-jų veiksmų pasaka vaikų teatrui / Bronė Buivydaitė. [S.n.]: [s.n.], 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 28, [1] p.
 16. Butkus P. Ekskursija į Švediją / P. Butkus; [red. G. Petkevičaitė, Konst. Jasiukaitis]. [Panevėžys]: Panevėžio apskrities valdyba, 1924 (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 46, [2] p.
 17. Butvila V. Ar mokslas kenkia religijai? / Pius Tautvila. [Panevėžys]: [s.n.], [1928] (Panevėžy: N. Feigenzono sp.). 16 p., įsk. virš.
 18. Butvila V. Į darbą / Pijus Butenis. [Panevėžys: s.n., 1928] (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 16 p.
 19. Butvila V. Ar bažnyčia remia mokslą? / P. Tautvila. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio raj., 1929 (Kaunas: „Žaibo“ sp.). 16 p.
 20. Butvila V. Katalikų veikimas V. V. C. Skyriuose / parašė kun. Vl. Butvila. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio raj., 1930 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 15, [1] p.
 21. Butvila V. Bažnyčia rūpinasi vargo žmonėmis / parašė K. V. B.. 2-asis leid.. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio raj., 1931 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 22. Butvila V. Ką katalikai turi žinoti apie moterystę / parašė A. Šablinskas. Panevėžys: KVC Panevėžio raj., 1931 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 14, [1] p.
 23. Butvila V. Kelias į Kristaus karaliavimą / parašė A. Šablinskas. Panevėžys: KVC Panevėžio raj. („Bangos“ sp.), 1931. 16 p.
 24. Butvila V. Šventųjų mišių auka / parašė K. V. B.. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio rajono, [1931] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 31, [1] p.: iliustr.
 25. Butvila V. Darykite atgailą / parašė K. V. B.. Antras leidimas. Panevėžys: KVC Panevėžio raj. („Bangos“ spaustuvė Panevėžy), 1932. 16 p.
 26. Butvila V. Katalikų rūpesčiai / parašė Pijus Butenis. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio raj., 1932 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 27. Butvila V. Krikščionybė ir mokslas / A. Šablinskas. [Panevėžys]: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [4] p.
 28. Butvila V. Katalikiškoji akcija parapijoje / K[un.] V. Butvila. Panevėžys: [s.n.], 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 31, [1] p.
 29. Butvila V. Tiesos fronte: [straipsnelių, lapelių ir knygelių rinkinys] / K. V. Butvila. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1936 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 248 p.
 30. Chatkovskis Vl. Viešpaties malda: aiškinamasis pamokslas (Šv. Jono iš Kanto oktavoje) / iš Vl. Chatkovskio vertė ir išleido Kaz. Grinkevičius. S. l.: Kaz. Grinkevičius, 1937 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 32 p.
 31. Chrestomatija prieš „Aušros“ gadynės dainių: su J. Vaižganto prakalba / surinko P. Gaučys ir Kamantauskas. Kaunas: s.n., 1924 (Biržai: Biržų sp.). 118 p.
 32. Čerkesas J. Birbynė / J. Besparnis. Panevėžys: J. Masiulio knygynas, 1910 (Kaunas: S. Banaičio sp.). 34 p.: iliustr.
 33. Daugirdas T. Girkalnio užgavėnės: vienaveiksmis pavadinimas su dainomis ir šokiais / parašyta Tado Daugirdo. Biržai: M. Yčo B-vės sp., 1913. 32 p.
 34. 10 kovos metų: 1925-1935: [prieštuberkuliozinė veikla]. S.l.: Draugijos kovai su tuberkulioze Panevėžio skyrius, 1935 (Kaunas: „Varpo“ sp.). 36 p.: iliustr.
 35. Didžiulis A. Saugokime mūsų kūdikius ir jaunimą nuo džiovos / A. Didžiulis. [Panevėžys]: Draugijos kovai su tuberkulioze Panevėžio skyrius, [1940] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [4] p.
 36. Galkis P. Girių hetmonija: kriminalinis nuotykių romanas. T. 1, d. 1-2 / Erūnas. 1931. 43 p.
 37. Giesmės. Panevėžys: Panevėžio katedra, 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 14 p.
 38. Gipiškis P. Zarasų kraštas / redagavo ir spaudai paruošė Per. Gipiškis. Zarasai: Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų skyrius, 1936 (Zarasai: E. Rozeno sp.). 250 p.: iliustr., žml.
 39. Gobis J. Tautybė ir gyvenimas / J. Gobis. Rokiškis: [s.n.], 1929 (Marijampolė: „Dirvos“ sp.). 37, [1] p.
 40. Gobis J. Katalikiškoji Akcija ir gyvenimas / J. Gobis. Panevėžys: [s.n.], 1932 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 52 p.
 41. Graudūs verksmai / laisvai vertė T. D.. 2-asis leid.. Panevėžys: Panevėžio katedra, 1937 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 42. Grigonis M. Smagūs žaidimai / sutaisė Matas Grigonis. 2-ra padidinta „20 žaidimų“ laida. Panevėžys: Juozo Masiulio knygynas, 1914 (Vilnius: Juozapo Zavadskio sp.). 45 p.: iliustr., nat.
 43. Grimas J. Nykštukas; Jonukas ir Marytė / [Jacob Grimm, Wilhelm Grimm]. Žąseganė / [Chales Perrault]: trįs pasakaitės su paveikslėliais; lietuviškai parašė M. Grigonis. [Panevėžys: J. Masiulio knygynas], 1914 (Vilnius: Martyno Kuktos sp.). 25 p.: iliustr.
 44. Heidelbergo katekizmas: (ištrauka ev. Reformatų tikybos vaikams). Biržai: Lietuvos evangelikų reformatų kolegija, 1936 (Biržai: Biržų sp.). 46 p., [1] p.
 45. Historija minties laisvės / angliškai parašė J. B. Bury M. A., F. B. A.; sulietuvino J. Šliupas. Biržai: Biržų liaudies knygynas, 1923 (Biržai: Biržų sp.). 179 p.
 46. Jakubėnas P. Kunigaikštis Janušas Radvilas (1612-1655): žiupsnys žinių apie jo gyvenimą ir jo nuopelnus Lietuvos reformatų bažnyčiai / doc. Dr. P. Jakubėnas. Biržai: [s.n.], 1927 ([Biržai]: Biržų sp.). [1], 31 p.
 47. Jakubėnas P. Reformatorius Ulrikas Cvinglis: trumpas jo gyvenimo vaizdas ir jo mokslo bruožas: jo mirties 400 m. sukaktuvėms paminėti (1531 spalių 11 d. – 1931 spalių 11 d.) / P. Jakubėnas. Biržai: [s.n.], 1932 ([Biržai]: Biržų sp.). 35 p.: portr.
 48. Jansonas H. Linų kultūra ir pluošto apdirbimas / dipl. Ekonom. H. Jansonas. [2-asis leid.]. Biržai: Biržų žemės ūkio draugija, 1927 (Biržai: Biržų sp.). 15, [1] p.: iliustr.
 49. Kaminskas J. Fotografas mėgėjas / su daugel aiškinančiais vaizdeliais parašė J. K., Panevėžyje. Klaipėda: Akcinė bendrovė „Rytas“, 1925 (Klaipėda: Akc. b-vės „Rytas“ sp.). 88, [55] p.: iliustr., lent.
 50. Kasperavičius J. Vargo šypsenos: [eilėraščiai] / Jonas Kasperavičius. Panevėžys: L. M. K. J. „Vytis“ Sąjungos Panevėžio draugovė, 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 46, [2] p.
 51. Kitų pėdomis. Gyvenimo pavyzdžiai / parinko ir išleido A. Liepinis. Panevėžys: [s.n.], 1933. 402, [2] p.
 52. Kitų pėdomis. Pavyzdžių rinkinys / parinko ir išleido A. Liepinis. Panevėžys: [s.n.], 1937. [8], 374, [2] p.
 53. Kitų pėdomis. Pavyzdžių rinkinys / parinko ir išleido A. Liepinis. Panevėžys: [s.n.], 1939. 334, [2] p.
 54. Klusis J. Pedagoginiai žaidimai: (skiriami pradžios ir vidurinių mokyklų [kūno kultūros] mokytojams) / J. Klusis. Seda; Biržai: [s.n.], 1928 ([Biržai]: Biržų sp.). 112 p.: iliustr.
 55. Kozakevičius J. Mūsų protėvių pėdomis: (lietuvių kilmės teorija) / Juozapas Kozakevičius. Panevėžys: s.n., 1928 (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 24, [2] p., įsk. virš., [1] iliustr. lap.: iliustr.
 56. Krasauskas A. Mirtis už fronto: romanas / Antanas Krasauskas. Kaunas: [s.n.], 1935 (Kaunas: M. Adomavičiaus sp.). 183, [1] p.
 57. Kriauza A. Vaikai ir jų auginimas Kupiškio apylinkėje. [S. l.: s. n.], 1943. 64 p.
 58. Ladigienė S. Moteris-apaštalas / St. L.. [Panevėžys]: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, [1934] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [8] p.
 59. Lembertas P. Saulėtekiai: [eilėraščiai] / Per. Lemberis. [S.l.: s.n.], [1935] (Biržai: Biržų sp.). 79, [1] p.
 60. Liepa P. Ar nori būti laimingas?! P. Liepa. [S.l.: s.n.], 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15, [1] p.
 61. Liepinis A. Kelią faktams!: į spaudos apaštalus / Byras. Panevėžys: [s.n.], 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 111, [1] p.
 62. Lietuvių Katalikų Jaunimo Federacijos „Pavasaris“ Panevėžio Senamiesčio kuopų penkiolikos metų veikimo apžvalga. Panevėžys: Senamiesčio parapijos „Pavasario“ kuopa, 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 39, [1] p.: portr., iliustr.
 63. Lietuvių muzikos draugijos įstatai. Kaunas: [s.n.], 1937 (Kaunas: A. Narkevičiaus sp.). 8 p.
 64. Lietuvos chorvedžių draugijos įstatai. [S.l.: s.n., 1925] (Klaipėda: Rytas). 8 p.
 65. Lipniūnas A. Penkių valstybių sostinėse: Įspūdžiai iš kelionės po Vakarų Europą: su paveikslais / kun. Alf. Lipnickas teol. lic.. Panevėžys: [s.n.], 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 288, [4] p.: iliustr.
 66. Lisenko-Koničius I. Alkanas Donžuanas: 1 v. komedijėlė / iš Lisenko-Konyčo vertė Matas Grigonis. Panevėžys: [s.n.], 1936 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 67. Loutil E. Pro katalikiškus akinius… : feljetonai / Pierre L`Ermite; išversta iš prancūzų kalbos. Panevėžys: [s.n.], 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 93, [1] p.
 68. Lukšys M. Aukso trupiniai / Motiejus Lukšys; [iliustracijos dail. T. Kulakausko]. [Kaunas]: Spaudos fondas, [1935] (Kaunas: A. Narkevičiaus sp.). 77, [1] p.: iliustr.
 69. Lukšys M. Gailestingoji sesutė / Motiejus Lukšys; iliustravo V. Z. Stančikaitė. [Kaunas]: Sakalas, [1937] (Kaunas: E. Norkienės sp.). 84 p.: iliustr.
 70. Lukšys M. Saulėtą dieną / Motiejus Lukšys; iliustravo V. Z. Stančikaitė-Abraitienė. [Kaunas]: Sakalas, [1938] (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 125 p.: iliustr.
 71. Lukšys M. Žalčių karalienė: 5 veiksmų drama / Motiejus Lukšys. Kaunas: Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1940 (Kaunas: „Spindulio“ sp.). 236 p.
 72. Machovka St. Mano ekonomika 1932-33 m.: ūkininkų užrašų knygelė / St. Machovka. Panevėžys: [s.n.], 1932 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 48 p.
 73. Maminas-Sibiriakas D. Onelės pasakos / D. N. Mamino Sibiriako; J. Lozoraitytės vertimas. Biržai: Hypatia Yčienė, 1922 ([Biržai]: Biržų sp.). 47 p.
 74. Meterlinkas M. Sesuo Beatrisa ir Nekviestoji viešnia / Morisas Meterlinkas; išvertė J. Kutra. Biržai: „Mūza“, 1924 (Biržai: Biržų spaustuvė). 71 p.
 75. Mičiulis J. Panevėžio mokytojų seminarija: prieš karą  ir dabar: su prof. J. Jablonskio atsiminimais: 10 metų sukaktuvėms paminėti / J. Mačiulis. Panevėžys: [s.n.], 1929 (Kaunas: „Meno“ sp.). 38, [2] p.: iliustr., portr.
 76. Mīlbergs G. Nulaužtas raktas: liaudies teatrui: vieno veiksmo tragikomedija / Skuju Fridis; iš latvių klb. laisvai vertė Juozas Audronis. Biržai: [L. Januševičiūtė], 1935 ([Biržai: Biržų sp.]). 20 p.
 77. Murinas B. Piešimas lentoje / Br. Murinas; [kalbos žiūrėjo A. Liaugminas; piešinius paruošė ir klišes linoleume išraižė autorius]. [S.l.]: Autoriaus leidinys, [1939] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 63 p.: iliustr.
 78. Mūšos Dobilas: Panevėžio valstybinių gimnazijų kun. J. Lindės-Dobilo vardo „Meno“ kuopos leidinys kuopos steigėjui ir jos sielai atminti. Panevėžys: [Panevėžio valstybinių gimnazijų kun. J. Lindės-Dobilo vardo „Meno kuopa“], 1936 (Kaunas: „Vilniaus“ sp.). 111, [1] p., [3] portr. lap.: portr.
 79. Naujojo Testamento auka, arba Šv. mišios. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1935 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 63 p.
 80. Naujokas A. Byrančios varpos / Ant. Kiliukas; [viršelio dail. J. Kaminskas; portreto reprodukcijos dail. S. Feigenzonas]. [S.l.: s.n.], 1932 (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 91, [3] p.: port.
 81. Orintaitė P. Kviečiai ir raugės: moterų kultūros problemos / P. Orintaitė. Kaunas: Autorės leidinys, 1938 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 115, [1] p.
 82. Ostrovskis A. Laimingoji diena: provincijos gyvenimo scenos: trijų veiksmų / A. Ostrovskis, N. Solovjovas; išvertė K. Snarskis. Biržai: Biržų dailės draugija „Mūza“, 1935 ([Biržai]: Biržų sp.). 63, [1] p.
 83. Paltarokas K. Girtuoklystė – neturto motina / parašė K. Paltarokas. 2-ji patais. laida. Kaunas: Katalikų „Blaivybės“ draugija, 1913 (Kaunas: S. Banaičio sp.). 16 p.: vnj.
 84. Paltarokas K. Socialis klausimas / parašė prof. K. Paltarokas. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1913 (Kaunas: S. Banaičio sp.). 216 p.
 85. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei / [Kazimieras Paltarokas]. 2-oji laida. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1919 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 100 p.
 86. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. 3-ji laida. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1919 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 78 p.
 87. Paltarokas K. Labdarybės tvarkymas kitur ir Lietuvoje / K. Paltarokas. Kaunas: [s.n.], 1920 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 22 p.
 88. Paltarokas K. Socialis klausimas / parašė K. Paltarokas. 2-oji padidinta laida. Kaunas: Petronio knygynas, 1921 (Berlin: Otto Elsner). 306, [2] p.
 89. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms / parašė Kaz. Paltarokas, T.M.. 5-oji laid. Kaunas: Petronio knygynas, [1921]. [4], 74 p.: iliustr.
 90. Paltarokas K. Šventoji Senojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas. 4-asis patais. leid. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1921 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 125, [1] p.: iliustr.
 91. Paltarokas K. Visuomeninis kunigo veikimas / kan. Kazimieras Paltarokas. Kaunas: Petronio knygynas, 1921 (Tilžė: Jagomasto sp. „Lituania“). 96, [1] p.
 92. Paltarokas K. Šventoji Naujojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas. 4-oji patais. laida. Kaunas: Švento Kazimiero draugija, 1923 ([Kaunas] : „Šviesos“ sp). 116, [1 žml.], III p.: iliustr., žml.
 93. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei. 4-oji patais. laida. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1925 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 135 p.
 94. Paltarokas K. Seksualinis jaunuomenės švietimas / K. Paltarokas. Kaunas: [s.n.], 1926 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 48 p.
 95. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 3 / [Kazimieras Paltarokas]. 1927 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 96. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 7-oji patais. laida. Kaunas: [s.n.], 1927 (Kaunas: „Švyturio“ b-vės sp.). 32 p.
 97. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 5 / [Kazimieras Paltarokas]. 1928 (Panevėžys:  N. Feigenzono sp.). 14 p.
 98. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltaroko. 8-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1928 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 32 p.
 99. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 6 / [Kazimieras Paltarokas]. 1929 (Panevėžys:  N. Feigenzono sp.). 16 p.
 100. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltaroko. 6-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1929 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 138 p.
 101. Paltarokas K. Katalikų veikimo centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvoje / parašė Kazimieras Paltarokas. Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1929 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 16 p.: portr.
 102. Paltarokas K. Tikybiniai jaunimo pergyvenimai / K. Paltarokas. [Kaunas: s.n.], 1929 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). [1], 32 p.
 103. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 7 / [Kazimieras Paltarokas]. 1930 (Panevėžys:  N. Feigenzono sp.). 16 p.
 104. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / Kaz. Paltaroko. 9-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1930 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 76 p.: iliustr.
 105. Paltarokas K. Tikybinis jaunuomenės auklėjimas / K. Paltarokas. [Kauna: s.n.], 1930 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 16 p.
 106. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltaroko. 7-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1931 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 138 p.
 107. Paltarokas K. Depopuliacija ir pastoracija / parašė V. K. P.. Kaunas: [s.n.], 1932 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). [4], 84 p.
 108. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 9 / [Kazimieras Paltarokas]. 1932 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 109. Paltarokas K. Šventoji Senojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas, T.M.. 6-asis patais. leid. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1932 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 107, [1], III p.: iliustr., žml.
 110. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / K. Paltarokas. 10-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1932 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 132, [2 žml.] p.: iliustr.
 111. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltaroko. 11- asis leid.. Kaunas: [s.n.], 1932 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 32 p.
 112. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 10 / [Kazimieras Paltarokas]. 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 113. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 11 / [Kazimieras Paltarokas]. 1933. 16 p.
 114. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 12 / [Kazimieras Paltarokas]. 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 115. Paltarokas K. Šventoji Naujojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas. 7-asis patais. leid. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1935 („Šviesos“ sp). 107, [4] p.: iliustr.
 116. Paltarokas K. Šventoji Senojo įstatymo istorija / parašė Kazimieras Paltarokas, T.M.. 7-asis patais. leid. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1935 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 107, [1], III p.: iliustr., žml.
 117. Paltarokas K. Katalikų tikybos katekizmas: patvirtinta Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 10-asis leid.. Kaunas: [s.n.], 1936 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 127 p.
 118. Paltarokas K. Panevėžio bažnyčios / V. K. P.. Panevėžys: [s.n.], 1936 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 39 p.: iliustr.
 119. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / K. Paltarokas. 12-asis leid., pritaikytas prie naujos programos. Kaunas: [s.n.], 1936 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 135 p.: iliustr.
 120. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 13-asis leid. Kaunas: [s.n.], 1936 (Kaunas: „Šviesos“ sp.). 32 p.
 121. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 15 / [Kazimieras Paltarokas]. 1937 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 122. Paltarokas K. Vargo žmonių globėja / V. K. P.. 2-asis papild. leid.. Panevėžys: [K. V. C. Panevėžio rajono valdyba], 1937 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 28, [1] p.
 123. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 16 / [Kazimieras Paltarokas]. 1938 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 124. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 17 / [Kazimieras Paltarokas]. 1938 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 125. Paltarokas K. Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / K. Paltarokas. 13-asis leid., pritaikytas prie naujos programos. Kaunas: [s.n.], 1938 (Kaunas: „Šviesos“ sp). 135 p.: iliustr., žml.
 126. Paltarokas K. Laisvamanybė / V.K.P.. Panevėžys: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, 1939 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [4] p.
 127. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 18 / [Kazimieras Paltarokas]. 1940 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.
 128. Paltarokas K. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 19 / [Kazimieras Paltarokas]. 1940 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 16 p.
 129. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 18- asis leid.. Panevėžys: [Autoriaus leidinys], 1941. 31 p.
 130. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. 18- asis leid.. Panevėžys: [Autoriaus leidinys], 1941 (Panevėžys: Panevėžio sp.). 32 p.
 131. Paltarokas K. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / Kazimieras  Paltarokas. 19- asis leid.. Kaunas: „Sakalo“ leidykla, [1944] (Kaunas: „Žaibo“ sp.). 48 p.
 132. Panevėžio apskrities savivaldybė, 1918-1938. Panevėžys: Panevėžio apskrities valdyba, 1938 (Kaunas: „Vilties“ sp.). 30, [9] p.: iliustr.
 133. Panevėžio kalendorius su radijo stočių lentele 1940 metams. S.l.: J. Čiupas, 1940 (Šiauliai: „Spaudos“ sp.). [48] p.
 134. Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso šventaisiais 1933 metais vadovas. Panevėžys: Eucharistinio kongreso komitetas, 1933 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 30, [2] p.: iliustr., portr.
 135. Panevėžio vyskupijos kunigų invalidų ir emeritų kasos įstatai / [sudarė] K. Paltarokas, Vl. Butvila. [Panevėžys: s.n., 1932] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [8] p., įsk. virš.
 136. Pedagoginis metraštis. Sąs. 1. Klaipėda: Klaipėdos pedagoginis institutas, 1937 (Klaipėda: „Ryto“ AB sp.). 240 p., [2] iliustr. lap.: iliustr.
 137. Pedagoginis metraštis. Sąs. 2 / red. J. Budzinskas. Klaipėda; Panevėžys: Panevėžio pedagoginis institutas, 1939 (Kaunas: „Varpo“ AB sp.). 267 p.: iliustr.
 138. Petronis J. Gana alkoholio vergijos! / J. Petronis. [Panevėžys]: K. V. C. Panevėžio rajono valdyba, [1939] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). [8] p.
 139. Pirmasis Panevėžio Vyskupijos sinodas. Panevėžys, 1936. 204 p.
 140. Plentas Panevėžys-Ramygala. [Panevėžys]: Panevėžio apskrities valdyba, 1936 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15 p.: iliustr.
 141. Prialgauskas H. Drama miške: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. [S.l.: s.n.], 1926 (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). [2], 43 p.
 142. Prialgauskas H. Drama miške: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. 2-oji laida. Biržai: [s.n.], 1935 (Biržai: Biržų sp.). 46, [1] p.
 143. Prialgauskas H. Kruvini brilijantai: 6 veiksmų drama-tragedija / Stasys Žemaitis. Biržai: [s.n.], 1935 ([Biržai]: Biržų sp.). 43, [1] p.
 144. Prialgauskas H. Leitenantas Antanas: 5 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. 2-oji laida. Biržai: [s.n.], 1935 ([Biržai]: Biržų sp.). 35, [1] p.
 145. Prialgauskas H. Mirta Činčiberaitė, arba 15000 Lt.: 3 veiksmų komedija / Stasys Žemaitis. 2-oji laida. Biržai: s.n., 1935 (Biržai: Biržų sp.). 36 p.
 146. Prialgauskas H. Žmogžudžio duktė: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. 2-oji laida. Biržai: [s.n.], 1935 ([Biržai]: Biržų sp.). 46 p.
 147. Prialgauskas H. Lietuvos didvyriai: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. 2-oji laida. Biržai: L. Januševičiūtė, 1936 (Biržai: Biržų sp.). 36 p.
 148. Prunskis J. Kanauninkas Kleofas Kozmianas švietėjas ir auklėtojas sunkiausiais vergijos laikais / J. Prunskis. Panevėžys: [s.n.], 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15, [1] p.: portr.
 149. Prunskis J. Pareiga / J. Prunskis. Panevėžys: [s.n.], 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 23, [1] p.
 150. Siaurųjų geležinkelių 1936 metų paprastųjų išlaidų apyskaita. [Kaunas]: s.n., [1937]. 32 p.
 151. Skautų šventės: Panevėžio I-osios D. L. K. Kęstučio skautų draugovės dešimties veikimo metų sukaktuvėms paminėti / [viršelyje ir tekste visi piešiniai skilt. Antano Gabrėno]. Panevėžys: I-oji D. L. K. Kęstučio dr[augo]vė, 1930 (Kaunas: „Vilniaus“ sp.). 31, [1] p.: iliustr.
 152. Šakenis K. Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje: iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo / K. Šakenis. Kaunas: Lietuvos istorijos draugija, 1935 (Kaunas: „Varpo“ AB sp.). IV, 188 p., [7] iliustr. lap., [1] žml.: iliustr.
 153. Šis-tas iš pasaulinės prekybos historyjos / straipsnių rinkinys parupintas Jono Šliupo. Biržai: s. n., 1922 (Biržai: Biržų sp.). [4], 175 p.
 154. Šv. Vincento à Paulo draugijos Panevėžio skyrius: 1929 metais. [1930] (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 16 p.: portr., iliustr.
 155. Šv. Vincento à Paulo draugijos Panevėžio skyrius: 1930 metais. [1931] (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 12 p.: portr., iliustr., lent.
 156. Šv. Vincento à Paulo draugijos Panevėžio skyrius: 1933 metais. 1934 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 15, [1] p., įsk. virš.: iliustr.
 157. Tėvas jau leido: 2-jų veiksmų komedija / vertė Žmogelis. Biržai: [s.n.], 1933 ([Biržai]: Biržų sp.). 32 p.
 158. Trįs legendos apie kūdikėlį Jėzų / vertė M. Grigonis. [Panevėžys: J. Masiulio knygynas], 1913 (Vilnius: M. Kuktos sp.). 48 p.
 159. Turgenevas I. Rūdinas: XII skyrių romanas, su ėpilogu: (parašytas 1855 metais) / J.S. Turgėnėvas; vertė ir leido P. Būtėnas. Panevėžys: [s.n.], 1931 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 256 p.
 160. Vadovas: Panevėžio vyskupijos eucharistinis vyrų kongresas, 1937.VI.19-20. [Panevėžys]: Panevėžio vyskupijos eucharistinio kongreso komitetas, [1937] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 31 p.: iliustr., nat.
 161. Vaitekūnas T. Jona: keturių veiksmų, penkių paveikslų drama / T. Vaitekūnas. Panevėžys: [T. Vaitekūnas], 1932 (Panevėžys: N. Feigenzono sp.). 66 p.
 162. Visuotinės literatūros temininkas: mokinių rašinių rašymas: metodinės žinios, planai, komentarai ir temos, reikalaujami visose vidurinėse mokyklose, gimnazijose ir mokytojų seminarijose, konkursiniuose ir eksterniniuose egzaminuose rašant namų, klasės ar egzaminų rašinius / sudarė N. Antrenis. Panevėžys: [s.n.], 1932 (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 48 p.
 163. Vučetičius N. Matuko dirva: apysaka / iš N. Vučetičio lietuviškai parašė M. Grigonis.[Panevėžys: J. Masiulio knygynas], 1911 (Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir B-vės sp.). 16 p.: vinj.
 164. Zarasai: Lietuvos Šveicarija = La Suisse Lithuanienne. [Zarasai]: Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų skyrius, 1936 (Kaunas: „Vilniaus“ sp.). 8 p.: iliustr., žml.
 165. Žukaitis S. Panevėžio atvadavimas 1919 metais / S. Žukaitis. Kaunas: Vyr. štabo sp[audos] ir šv[ietimo] skyrius, 1929 (Kaunas: Akc. „Spindulio“ sp.). 34, [1] p., [1] iliustr. lap.: portr., schem.
 166. De frequenti Communione / Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum. [S.l.: s.n., 1938] (Panevėžys: „Bangos“ sp.). 14 p.
 167. Martynaitis M. Deutsche Texte: als Manuskript gedruckt / M. Martinaitis. Panevėžys: [Pedagoginio instituto stud. Leidinys], 1939 (Panevėžys: Sp. „Vilnis“). 57, [1] p.
 168. Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae. Pro anno domini 1937 / mandato exc. mi domini Casimiri Paltarokas. 1936. XXVI, 144, [2] p.
 169. Городъ Поневежъ / К. Гуковскiй … [et al.]. Ковна: Типографiя Губернскаго Правленiя, 1905. 54 p.: lent.
 170. Гуковскiй Поневежский уезд / К. Гуковский. Ковна: Типографiя Губернскаго Правленiя, 1898. 143 p.
 171. Довгялло Дм. Ив. Поневежская старина (1585-1587 г.) / Дм. Ив. Довгялло. Вильна: Тип. Бр. Д. и Х. Яловцер, 1910. 18 p.
 172. Круковский A. Сборник отзывов о русских писателях / Адр. Круковский. Поневеж: Типо-литография З. А. Лурье, 1901. 174, XIX p.

Sąrašą parengė
Greta Brimonienė
Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

18 − eighteen =

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.